Pasvalio gimnazija Antrojo pasaulinio karo metų fotografijose

Pasvalio krašto kultūros paveldą praturtina buvusio Petro Vileišio gimnazijos gimnazisto, ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvio Algirdo Šukio dovanotas Antrojo pasaulinio karo laikotarpio gimnazijos fotografijų rinkinys. Paroda ir sukurta iš šio rinkinio fotografijų. Ji savitai pratęsia Petro Vileišio gimnazijos istoriją ir įamžina sunkų karo meto laikotarpį, kurį galima pavadinti kultūriniu Pasvalio renesansu. Gimnazijoje virte virė kultūrinis gyvenimas: aktyvi literatų būrelio, kuriam vadovavo lituanistas Antanas Musteikis, veikla,literatūros vakarai, kuriuose dalyvavo ne tik Pasvalio kūrėjai Albinas Vaitkus – būsimasis rašytojas Marius Katiliškis, mokytojas Julius Šimkevičius, bet ir rašytojai, poetai iš Kauno – Bernardas Brazdžionis, Jurgis Jankus, Petronėlė Orintaitė, Gražina Tulauskaitė, teatrinis sąjūdis. Kūrybiškam gimnazijos scenos mėgėjų būreliui profesionalią pagalbą suteikė Panevėžio ir Vilniaus teatralai, surengę pasvaliečiams savotiškus seminarus. Pasvalyje ne kartą buvo apsilankęs Juozas Miltinis, ilgesniam laikui prieglobstį čia buvo suradęs režisierius Romualdas Juknevičius. Gimnazijai tuo metu vadovavo humanitaras, novelistas, vertėjas, vėliau už novelių knygą „Nereikalingi žmonės“ apmokėjęs lageriu ir tremtimi Juozas Povilonis, sugebėjęs kartu su savo kolegomis mokytojais ir garsėjančiu novelistu Albinu Vaitkumi karo metais sukurti kultūrinį renesansą Pasvalyje. Neatsitiktinai parodos įvadine fotografija tapo fotografo gimnazijos sodelyje užfiksuotas direktorius Juozas Povilonis.
Daugelyje parodos fotografijų (autorius fotografas Juozas Adamkavičius) atsispindi tas neįprastai ir neįtikimai šviesus gyvenimas, kai aplink tvyrojo mirtina nacių grėsmė.

VISOS PARODOS PRADĖTI