Kunigo Juozapo Mineikio albumas

Juozapas Mineikis gimė 1895 m. Akšvos kaime, Ylakių valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1920 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1920 m. gegužės 9 d.
Pirmoji darbo vieta – Alantos parapija. Čia nuo 1920 m. gegužės 11 d. pradėjo eiti vikaro pareigas. 1926 m. 29 d. buvo paskirtas vikaru ir kapelionu į Joniškėlio parapiją, dėstė tikybą Joniškėlio žemės ūkio mokykloje. 1929 m. birželio mėnesį dalyvavo jubiliejinėje ekskursijoje į Romą. 1930 m. gruodžio 16 d. paskirtas dirbti Suvainiškio parapijoje. Vėliau kunigavo Palėvenėje, Papilyje, Smilgiuose, Paįstryje. Kun. J. Mineikis mirė 1959 m. liepos 3 d., palaidotas Paįstrio bažnyčios šventoriuje.
Kun. J. Mineikis turėjo didelį nuotraukų ir atvirukų archyvą. Po jo mirties archyvas perduotas jo seseriai mokytojai Stefanijai Mineikytei. Jai mirus 1995 m. atvirukų archyvas ir dalis nuotraukų atiteko kunigo brolio Boleslovo Mineikio sūnui Gerardui Mineikiui. Kita archyvo dalis atiteko brolio Leono Mineikio anūkei Almai Mineikytei. Jos archyve yra ir Stefanijai Mineikytei priklausančių nuotraukų. Kun. J. Mineikio archyvo nuotraukos – įvairių laikotarpių, nuo kunigavimo metų Joniškėlyje iki paskutinės darbo vietos – Paįstrio. Daugiausia – Joniškėlio laikotarpio. Nuotraukose užfiksuoti įvairūs to meto įvykiai, žmonės, gamtos vaizdai.
Šios parodos nuotraukos atskleidžia Joniškėlio laikotarpį.

VISOS PARODOS PRADĖTI