Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

  • Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Savanorių g. 19, 2,6 km į vakarus nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1853 m. Liaudies architektūros formų. Bažnyčiai 1639 m. paskirta 18 valakų žemės, apie 100 dešimtinių miško. Kunigo Mykolo Baukevičiaus rūpesčiu 1708 m. perstatyta. 1820 m. jai priklausė 10 valakų žemės su Ožkyčių ir Pazukų kaimais. Dvarininko Pranciškaus Karpio ir parapijiečių lėšomis 1853 m. bažnyčia padidinta. Ilgametis Pušaloto klebonas Feliksas Vereika (apie 1822–1882; palaidotas šventoriuje) apmūrijo kapines, 1879 m. paaukštino bažnyčią, pristatė dvi šonines koplyčias, 1882 m. įrengė vargonus. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. 1855–1862 m. Pušalote klebonavo Antanas Juška (1819–1880). Jis ne tik atnaujino bažnyčią, 1857 m. pastatė kleboniją, bet ir rinko tautosaką. 1896–1912 m. klebonas Jonas Jaskevičius rėmė draudžiamos spaudos platinimą, organizavo slaptas lietuviškas mokyklas, 1898 m. pastatė prieglaudą su parapijos sale. Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (31,5×11,5 m), su trisiene apside, bokšteliu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi mūrinė varpinė. Apie varpinę ir varpus Šalia kuklios medinės šventovės stovi trijų aukštų varpinė, turinti klasicizmo bruožų. Varpai 1915 m. pradingo Rusijoje. Dabar varpinėje kabo du įspūdingi varpai. Juos 1924 m. kunigo Jono Ulicko užsakymu pagamino Juozo Masalco (Masaicevo) varpų ir ūkio mašinų dalių liejyklos meistrai. Lėšas surinko parapijiečiai. Didysis varpas (ø 82 cm) pakrikštytas Šv. Petro vardu. Įrašas ant liemens: „PETRAS. / RŪPESČIU PUŠALOTO KLEb. KUN. ULICKO IR PARAPIJONU“. Mažesniojo varpo (ø 72 cm) vardas Šv. Povilas. Įrašas ant liemens: „PAULIUS. / AUKA JONA J., IUOZAPATOS R. IR PUŠOLOTEČIŲ. 1924 M.“. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (III). – Iliustr. – Tęsinys. Pradžia 2020 m. Nr. 1 (48) - Rubrika: Atsigręžimai į praeitį. - Bibliogr.: 4 pavad. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 1 (48), p. 15‒21. Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: [žinynas]. – Vilnius: Pradai, 1993. Pasvalio krašto bažnyčių varpai / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2019, p. 8. Pušalotas: Apaštalų Šv. Petro ir Povilo parapijos i. e. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia // Lietuvos bažnyčios. – Čikaga: Amerikos liet. b-kos l-kla, 1980–1987. – T. 4, p. 303–305. Pušalotas. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia // Lietuvos vargonai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009, p. 359. Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia: Pasvalio dekanatas // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. – [Kaunas] : Terra publica, 2012, p. 162–163. Nuotraukos iš [†] Pasvalio r. bažnyčios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/sakralin%C4%97-architekt%C5%ABra/7514-%E2%80%A0-pasvalio-r-ba%C5%BEny%C4%8Dios [žiūrėta 2012 05 14], Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461