Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

  • Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia yra Pumpėnų sen., Kriklinių mstl., Kriklinių g. 2, 7,5 km į pietryčius nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1897 m. Liaudies architektūros formų. Senovėje 2 km nuo Kriklinių, Moliūnų dvaro piliakalnyje, miškuose, stovėjo koplytėlė, į kurią vykdavo melstis ir Kriklinių žmonės. Po kiek laiko koplytėlė perkelta į Kriklinius. Retkarčiais atvykdavo iš Pumpėnų karmelitas ir laikydavo pamaldas. Pirmoji medinė bažnyčia vietos gyventojų rūpesčiu pastatyta 1781 m. Ji buvo Pumpėnų parapijos filija. XIX a. veikė parapinė mokykla. 1897 m. bažnyčia perstatyta ir padidinta, pristačius šonuose po koplyčią. Pastatyta varpinė. 1926 m. įkurta parapija. 1948 m. klebonas F. Zinevičius ir vargonininkas B. Merfeldas apkaltinti partizanų rėmimu ir suimti. Bažnyčią suremontavo klebonas Pranciškus Masilionis (1902–1980). Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (20x8 m), dvibokštė, vienanavė. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė varpinė. Apie varpinę ir varpus Bažnyčios ir varpinės ansamblis stovi nuo 1897 m. Varpinėje tik vienas varpas, bet pasakojama, esą kitas užkastas kažkur šventoriuje – paslėptas nuo pasaulinių karų. Iki šiol visos varpo paieškos baigėsi nesėkmingai... Vieninteliam varpui (ø 70 cm) pagaminti 1930 m. lėšas suaukojo iš Kriklinių krašto į Ameriką išvykę ir ten prasigyvenę žmonės. Tai buvo jų dovana bažnyčiai Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių proga. Varpinės pirmajame aukšte ant sienos prikalta lentelė su pagrindinių rėmėjų pavardėmis: „STAMBESNIŲJŲ AUK. PAVARDĖS: 1. JUOZAPAS ZUBAVIČIUS DUMBLIŪNELIŲ 100 D. 2. PETRAS BRAŽDŽIONIS ROMANUVKOS 25 D. 3. KAZIMIERA ZUBAVIČIUTĖ DUBLIŪNELIŲ 10 D. JONAS TAMOŠIUNAS KRIKLĖNU 10 D.“ Varpą nuliejo Juozo Masalco (Masaicevo) varpų ir ūkio mašinų dalių liejykla Kaune. Įrašas ant varpo: „1930 V. D. M. RŪPĖSČIU KRIKLĖNU KLEB. A. MASIULIO IR AUKOMIS IŠEIVIU LIETUVIU AMERIKIEČIU YPAČ J. ZUBAVICIAUS“. Iš Dumbliūnėlių kaimo kilęs Juozapas Zubavičius varpui skyrė 100 dolerių. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (IV) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2 (49), p. 18–24. Pasvalio krašto bažnyčių varpai / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2019, p. 11. Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. Panevėžio vyskupija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/krikliniu-svc-m-marijos-apsilankymo-parapija/ [žiūrėta 2020 05 18]. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.91284, 24.44993