Partizanų bunkeris Žadeikiuose

  • Partizanų bunkeris Žadeikiuose
Pumpėnų seniūnijoje, Žadeikių girioje 1997 m. iš naujo atkurtas Pasvalio krašto partizanų bunkeris toje vietoje, kur jis ir buvo sunkios pokario kovos metais. 1945 m. bunkeris buvo įrengtas taip, kad nuo aplinkos niekuo nesiskirtų. Landos į jį buvo kruopščiai užmaskuotos. Atstatyta tik buvusio bunkerio dalis. Tada jis buvęs kokių 30 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Šalia bunkerio partizanų atminimui pastatytas medinis kryžius. Atkurtą kovų už laisvę paminklą pašventino Pasvalio klebonas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Iniciatoriai ir darbų vykdytojai – Budreikių šeima ir akcinės bendrovės „Melsta“, „Pasvalio melioracija“. 1997 m. atkurto Pasvalio krašto partizanų bunkerio mediniai rąstai sutrešo, angos užvirto, gultai ir šalia pastatytas partizanams atminti kryžius supuvo. 2019 m. Pasvalio krašto muziejaus iniciatyva, sulaukus finansinės paramos iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės, Žadeikių miške esantis partizanų bunkeris atsinaujino – pakeisti supuvę rąstai, atnaujinti gultai, prailginti tuneliai, pastatytas naujas atminimo kryžius, informacinis stendas, atkurta partizanų stovyklavietė. Apie Pasvalio krašto muziejaus projektą „Žadeikių miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija“ Projekto tikslas buvo aktualizuoti Lietuvos laisvės kovų istoriją per inovatyviais sprendimais pagrįstą istorinių vietų atgaivinimą Pasvalio krašte. Pasirinkta arčiausiai Pasvalio esanti istorinė vieta – partizanų bunkeris Žadeikių miške. Viskas prasidėjo nuo archeologinių žvalgymų, kurie buvo vykdomi autentiškoje partizanų bunkerio vietoje. Jiems vadovavo Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjas dr. Gediminas Petrauskas. Žvalgymai gerokai nustebino – žeminių komplekso teritorijoje buvo rasta virš dviejų šimtų radinių – šaudmenų (tūtelių, kulkų), konstrukcijos elementų, buitinių reikmenų (puodelių, šaukštų, peilių). Iš įdomesnių radinių aptikta tarpukario Lietuvos kariuomenės uniformos saga su Vyčiu, laivyno uniformos saga su pavaizduotu inkaru, bato pasagėlė, karabinas su grandimi. Žvalgant sužinota, jog žeminių kompleksą su apkasų juosta galima priskirti ankstyvajam Lietuvos partizaninio karo etapui, tikėtina jas galėjo naudoti tarp 1944 m. ir 1946 m. Jono Alenčiko-Dragūno vadovaujamas būrys. Po žvalgymų prasidėjo bunkerio atstatymo darbai. Į pagalbą atskubėjo Pasvalio šaulių kuopa, kurios vadas Algis Kalvėnas yra sukaupęs nemažą bunkerio atstatymo patirtį. Taip pat prisidėjo ir Daujėnų seniūnija su savo darbuotojais. Atstatytas bunkeris, kaip ir dažniausiai Lietuvoje aptinkami – 2 metrų pločio ir 3 metro ilgio. Atsižvelgiant į tai, kad šiame bunkeryje numatomos vykdyti edukacijos, nuspręsta atstatyti aukštesnį nei įprastai, su dviem tuneliais ir gultais esantį bunkerį. Apie bunkerį liudija skulptoriaus Arūno Grušo sukurtas laisvės kovotojams atminti skirtas kryžius su žodžiais: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ ir naujas informacinis stendas. Atstačius partizanų bunkerį laisvės kovų istorijos buvo perkeltos į virtualią realybę – sukurta 3D vizualizacija. Kiekvienas Pasvalio krašto muziejaus (P. Avižonio g. 6, Pasvalys) lankytojas gali pats prisiliesti prie istorijos ir virtualiai patirti partizano gyvenimo kasdienybę, pamatyti, kokiomis sąlygomis jie laikė savo ginklus, spausdino laikraščius, kokioje įtampoje sekė priešo veiksmus, kovojo už visų mūsų laisvę. Šaltiniai: Balčiūnaitienė, Kristina. „Aš esu Vanagas!“ // Darbas. – 2020, kovo. 5, p. 6. Ožiūnas, B. Tokių paminklų dar nedaug // Darbas. – 1997, spal. 14, p. 1. Žadeikių miško partizanų bunkeris / Pasvalio krašto muziejaus informacija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://welovelithuania.com/zadeikiu-misko-partizanu-bunkeris/ [žiūrėta 2020 04 29]. Nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų, Gražvydo Balčiūnaičio, Pauliaus Ramanausko asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.99703699016004, 24.450416564941406