Atsargos majoro, Vyties Kryžiaus kavalieriaus Adomo Džiuvės kapas Švobiškio bažnyčios šventoriuje

  • Atsargos majoro, Vyties Kryžiaus kavalieriaus Adomo Džiuvės kapas Švobiškio bažnyčios šventoriuje
Adomas Džiuvė gimė 1884 m. kovo 12 d. Pasvalio apskrities ir valsčiaus Skaistgirio vienkiemyje (kitais duomenimis – kilęs iš Panevėžio apskrities Skaudvilės valsčiaus). Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos kariuomenėje. Rusų kariuomenėje už narsą apdovanotas kareivišku Šv. Georgijaus 4-ojo laipsnio kryžiumi. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m. spalio mėn. suteiktas kapitono laipsnis. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 m. gruodžio mėn. už bolševikų fronte parodytą narsą bei sumanumą apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“. Dėstė Vidaus reikalų ministerijos Aukštesniojoje policijos mokykloje. Mirė 1933 m. rugsėjo 28 d. Šaltiniai: Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940). Vilnius, 2008, t. 1. ISBN 9986-767-10-5 Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.05896, 24.15647