Paminklas Mirusioms Motinoms Pasvalio miesto kapinėse, Stoties gatvėje

  • Paminklas Mirusioms Motinoms Pasvalio miesto kapinėse, Stoties gatvėje
Paminklas Mirusioms Motinoms stovi Pasvalio miesto kapinėse, Stoties gatvėje. Tai bene vienintelis sovietmečiu išlikęs tarpukario Pasvalio Katalikių Moterų draugijos veiklos liudytojas. Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu ant rankų skulptūra pastatyta 1933 m. (švenčiant Motinos dieną). Pašventinta Panevėžio katedros kapitulos kanauninko ir vyskupijos kurijos kanclerio Vladislovo Butvilos, atlaikiusi tris okupacijas skulptūra stovi iki pat šių dienų. Apie Lietuvos Katalikių Moterų draugiją, jos skyrių Pasvalyje Lietuvos Katalikių Moterų draugija susikūrė 1908 m. Pasvalio skyrius pradėjo veiklą 1922 m., palaiminus parapijos kun. Kazimierui Krikščiūnui. Pirmininke išrinkta Konstancija Kuosienė. Vėliau ją pakeitusi Liucija Karoblienė draugijai vadovavo iki 1940 m. Iš L. Karoblienės atsiminimų: „Mūsų tikslas tada buvo kuo daugiau šviesti kaimo moteris ir platinti leidžiamą žurnalą „Moteris“. Mes globojome šeimas ne tik Pasvalio miestelyje, bet skaitėme paskaitas Skrebotiškio parapijoje. Ten įsteigėme draugijos skyrių. Narių buvo apie aštuoniasdešimt. Be to, nutarta greitu laiku ruošti loteriją, kurios pelnas bus skiriamas labdaringiems tikslams. Mūsų pastangomis buvo sutvarkyta amžinos ramybės vieta – kapinės.“ Kokia galinga tai buvo jėga, parodė 1933 m. visos Lietuvos Katalikių Moterų suvažiavimas Kaune. Jos susirinko į Petro Vileišio aikštę, mat tokio skaičiaus (apie 10 000 moterų) nesutalpino nė viena Kaune esanti salė... Draugija organizavo kursus vaikų auklėjimo, namų ruošos, ūkininkavimo, sveikatos, religiniais klausimais. Gynė moterų teises, rengė įstatymų projektus. Rūpinosi mokyklomis, darželiais, prieglaudomis, globos namais. Turėjo parduotuvių, valgyklų, kepyklų, knygynų. Deja, sovietams okupavus Lietuvą draugijos veikla buvo uždrausta, turtas – konfiskuotas, vėliava – atimta. Tad paminklas Mirusioms Motinoms išliko vienintelis katalikių moterų veiklos Pasvalyje liudytojas. Jis laimingai neužkliuvo 1944 m. vasarą, kai visai šalia buvo laidojami fronte žuvę sovietinės armijos kariai. Simboliška, kad 1957 m. greta paminklo amžinojo poilsio atgulė kunigas K. Krikščiūnas. Lietuvos Katalikių Moterų draugija (sąjunga) atgimė 1994 m. Pasvalio skyriui vadovavo Bronė Aukštikalnienė, paskui Aldona Ona Petkevičienė, darbus tęsia – mokytoja Vlada Čirvinskienė. Draugija skleidžia visuomenėje katalikybę, dorą, puoselėja tautines tradicijas, gimtojo krašto istorinę atmintį, prižiūri kapines. Organizacija vienija medikes, pedagoges, buhalteres, prekybininkes, įstaigų tarnautojas. Vienas pirmųjų atkurtos draugijos rūpesčių buvo paminklas Mirusioms Motinoms. Aptvėrus tvorele pavyko išsaugoti jo aplinką. Nelengva buvo rasti galimybių skulptūrą restauruoti, tačiau padedant Pasvalio rajono savivaldybei tai buvo padaryta. 2015 m. paminklas vėl buvo atnaujintas įgyvendinus projektą „Pasitikėkime ir siekime“. Darbus atliko šaulys, Sausio 13-osios Laisvės gynėjas Romualdas Paugis. Glaudų ryšį su gimtine išsaugojo pirmosios draugijos pirmininkės L. Karoblienės anūkas verslininkas Vidmantas Martikonis, kuris suteikė finansinę paramą. Po restauravimo paminklas nušvito naujomis spalvomis, Marija pasipuošė mėlynu rūbu – kaip Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčios altoriuje. 2020 m. paminklą vėl teko restauruoti. Restauravo Juozo Mackevičiaus komanda iš Linkuvos. Parėmė V. Martikonis, paaukojo parapijiečiai. Greta paminklo pastatytas granito suolelis poilsiui. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja // Darbas. – 2023, saus. 14, p. 3. Balčiūnaitis, Gražvydas. Unikalus paminklas atgimė Katalikių moterų iniciatyva // XXI amžius. – 2020, spal. 23, p. 12. Čirvinskienė, Vlada. Atgimė paminklas mirusiųjų motinų garbei // Darbas. – 2015, lapkr. 5, p. 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro ir Pasvalio krašto muziejaus fondų, Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06429, 24.39073