Kunigo Jono Ulicko kapas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse

  • Kunigo Jono Ulicko kapas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse
Kunigas Jonas Ulickas gimė 1867 m. Dvariškių k., Ančiškio parapijoje, Kėdainių r. Ruošiamas į kunigus, mokėsi Ramygaloje, vėliau Šiauliuose ir Vilniuje. 1889 m. įstojo į Kauno Žemaičių kunigų seminariją, mokėsi viename kurse su Juozu Tumu ir Jonu Vizbaru. Seminarijoje jie įkūrė slaptą Šv. Kazimiero draugiją, žadinusią klierikų lietuviškumą prolenkiškoje seminarijoje. 1894 m. J. Ulickas buvo įšventintas kunigu. 1894–1897 m. jis buvo Lygumų (Pakruojo r.) parapijos vikaras. Paskirtas 1897 m. liepos 24 d., 1897–1901 m. jis tarnavo vikaru Darbėnuose (Skuodo r.), kur buvo aktyvus uždraustos lietuviškos spaudos gabentojas ir platintojas. 1901–1914 m. J. Ulickas buvo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios kuratas, Skarulių-Jonavos parapijos kunigas filialistas. Įtikinęs Žemaičių arkivyskupą Mečislovą Paliulionį, Jonavos bažnyčioje jis įvedė lietuviškas pamaldas, sustiprino vaikų katekizaciją. 1914–1920 m. J. Ulickas buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 1920–1959 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Ulickas buvo Pušaloto (Pasvalio r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas. Nuo 1948 m. senatvėje Pušalote jį globojo ir jam talkino vikaras-adjutorius Steponas Galvydis. Iki 1940 m. J. Ulickas ypač rūpinosi vaikų katekizacija, globojo pavasarininkus, prenumeravo daug laikraščių ir žurnalų. 1939 m. 1 tūkst. litų auka jis parėmė Panevėžio kunigų seminarijos rūmų statybą, tik dėl prasidėjusio karo šie darbai nutrūko. Pušalote jis buvo sukaupęs didelę knygų ir draustųjų laikraščių kolekciją-biblioteką, 1939 m. jo namuose buvo atidaryta pirmoji Pušaloto biblioteka. Kunigo knygų fondas buvo sunaikintas 1944 m., kai Pušalotą užėmė sovietinė kariuomenė. Kunigas Gediminas Blynas (1917–1981) užrašė J. Ulicko senatvėje padiktuotus memuarus. Mirė 1959 m. spalio 25 d. Pušalote (Pasvalio r.). Palaidotas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse priešais bažnyčios fasadą šalia kunigo Felikso Vereikos. Kapą ženklina skulptūrinė kompozicija – ant šlifuoto pilko akmens postamento stovinti betoninė dažyta Švč. Mergelės Marijos statula. Postamente įtvirtintas metalinis profilio bareljefas ir iškaltas įrašas: „A+A / Kun. Jonas Ulickas / Pušaloto klebonas / 1867–1959“, postamento šonuose iškalti įrašai: „Nuo aušros iki / saulėlydžio / darbavausi / bažnyčios ir / Tėvynės labui“ ir „Mokiau kaip / gyvenau, / gyvenau, / kaip mokinau“. Šaltiniai: Anykštėnų biografijų žinynas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1424> Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461