Kunigo Petro Rimkevičiaus kapas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse

  • Kunigo Petro Rimkevičiaus kapas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse
Kunigas Petras Rimkevičius gimė 1842 m. sausio 13 d. Naniškiuose, Pandėlio valsčiuje (dabartiniame Rokiškio rajone). Neatsitiktinai ir savo kūrinius jis rašė Rytų aukštaičių tarme. Tėvai nenorėdami sūnaus atiduoti į rekrūtus, leido į mokslus. Baigęs Panevėžio gimnaziją, 1862–1868 m. mokėsi Varnių dvasinėje seminarijoje, kurioje 1864 m. buvo tardytas dėl ryšių su sukilėliais. Tačiau bylos nesudarė ir buvo išteisintas. Kunigu įšventintas 1869 m. 1869–1881 m. vikaravo Kupiškyje. Čia įsijungė į švietėjišką darbą, platino lietuvišką spaudą. Susipažino ir palaikė ryšius su kunigais J. Katele ir A. Juška. Pastarojo paskatintas pradėjo užrašinėti lietuvių liaudies dainas. 1881–1886 m. kunigas P. Rimkevičius – Joniškėlio parapijos klebonas. Tuo metu Joniškėlyje gyveno G. Petkevičaitė-Bitė. Petkevičiams jis yra padovanojęs A. Juškos surinktas ir išleistas lietuvių liaudies dainas. Bitė teigė, kad P. Rimkevičiui už kai kuriuos nurodymus gramatikoje dėkojo F. Kuršaitis. Bitės atmintyje kunigas liko lietuvybės puoselėtojas. 1886–1896 m. P. Rimkevičius dirbo Pušaloto parapijos klebonu, o nuo 1896 m. iki mirties – altaristu. Pušalote jis tęsė lietuvybės veiklą, aukojo „Žiburėlio“ draugijai. Jo augintinė, sesers dukra Albina, prisimena, kad pas kleboną Pušalote lankydavosi knygnešiai, vasaras praleisdavo studentai, moksleiviai. Kunigas P. Rimkevičius mirė 1907 m. gruodžio 20 d., palaidotas Pušaloto bažnyčios šventoriaus kapinėse. Šaltiniai: Jučys S. Kunigas – poetas Petras Rimkevičius. Tarnavę Dievui ir žmonėms. Konferencijų pranešimai. Panevėžys, 2010, p. 37 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.sena.panrs.lt/leidiniai/petras/2010/tarnave_dievui.pdf. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461