Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio tėviškė Telžių kaime, Vaškų seniūnijoje

  • Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio tėviškė Telžių kaime, Vaškų seniūnijoje, Pasvalio rajone
Telžiai – teologijos daktaro, pedagogo, Peterburgo dvasinės akademijos dėstytojo, rektoriaus, profesoriaus, Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio (Audzevičiaus) tėviškė. Šiame sodžiuje, anuomet priklausiusiame Saločių parapijai, Skrebotiškio valsčiui, Panevėžio apskričiai (dabar Skrebotiškio parapija, Vaškų seniūnija, Pasvalio rajonas) 1836 m. gegužės 25 d. būsimasis vyskupas išvydo pasaulį. Devyniolikmetis A. P. Audzijonis paliko tėviškę ir 1855 m. atkeliavo į Vilnių. Baigęs kunigų seminariją vikaravo Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje, vėliau Turgeliuose, Verkiuose, Raduškonyse. Vėliau grįžo į Vilnių, į Bernardinų bažnyčią. Tačiau gabaus kunigo gyvenimo tikslas buvo mokslas. Pradėjo ruošti teologijos magistro disertaciją. Bernardinų bažnyčios klebonas Edvardas Tupalskis sudarė jam galimybes savarankiškoms mokslinėms studijoms. Buvęs jo profesorius kunigų seminarijoje kun. Urbonas Rockis Peterburgo dvasinės akademijos vadovybei rekomendavo gabų savo mokinį. 1869 m. A. P. Audzijonis jau Peterburge. Tais pačiais metais eksternu apgynė disertaciją. Paskirtas Akademijos kapelionu, vėliau – pastoracinės ir dogmatinės teologijos profesoriumi. Apginta ir teologijos daktaro disertacija. Nuo 1879 m. teko Akademijos inspektoriaus pareigos. Akademijos rektoriui Simonui Kozlovskiui tapus Lucko–Žitomyro vyskupu, ėjo rektoriaus pareigas. Būtų juo ir likęs, jei ne lietuviška valstietiška prigimtis. Lenkų vyskupai nepanoro tokias garbingas pareigas atiduoti paprastam lietuviui ir rektoriumi išrinko prof. Simoną Franskevičių. A. P. Audzijonis pasitraukė iš Akademijos. Buvo perkeltas į Mogiliovo arkivyskupijos jurisdikciją, gavo Mogiliovo kapitulijos kanauninko, vėliau – prelato titulus. Tuo metu Vilniaus vyskupą Karolį Hryneveckį carinę Rusijos valdžia už nepalankumą jai ištrėmė. Vyskupiją administravo prelatas Liudvikas Zdanavičius. Atšaukus Karolį Hryneveckį iš vyskupo pareigų, 1889 m. gruodžio 18 d. popiežius Leonas XIII naujuoju Vilniaus vyskupu prekonizavo A. P. Audzijonį. Konsekracijos iškilmės vyko 1890 m. balandžio 25 d. Jose dalyvavo vyskupai Antanas Baranauskas, Aleksandras Beresnevičius. 1890 m. birželio 17 d. A. P. Audzijonis perėmė vyskupijos valdymą. Savo darbą vyskupas pradėjo nuo bažnyčių vizitacijų. Žinia, kad vyskupas moka ir kalba lietuviškai, greitai nuaidėjo per visą vyskupiją. Vyskupas rūpinosi Bažnyčios legitimumu, įvedė griežtą dvasininkų drausmę, pats uoliai ėjo ganytojo pareigas ir reikalavo kunigų atsidavimo sielovados darbui. Atsisakė katalikų bažnyčiose skambinti varpais per stačiatikių procesijas. Vyskupas dekanams nurodė, kad kunigai derintųsi prie vietos gyventojų vartojamos kalbos, žmones katechizuotų jiems suprantama kalba. Vyskupo A. P. Audzijonio pradėtas bažnyčių lietuvinimo darbas buvo kukli pradžia. Visgi pirmasis žingsnis žengtas. Caro nurodymu Vilniaus generalgubernatorius Ivanas Kachanovas buvo įpareigotas sustiprinti vyskupo veiklos priežiūrą. Vėliau atsirado naujų kaltinimų. Istorikas habil. dr. Vytautas Merkys rašo: ,,Kitatikių dvasinių reikalų departamentas A. P. Audzevičių išsikvietė į Peterburgą pasiaiškinti. Vyskupas kaltinimų nepripažino, departamento direktoriaus tokio pasiaiškinimo nepriėmė. Vyskupas savo pirmtako likimo išvengė vien dėl sunkios širdies ligos ir ankstyvos mirties“. Vyskupas mirė 1895 m. gegužės 28 d. Vilniuje. Palaidotas Katedros vyskupų kriptoje. Atmintis gyva 2016 m. liepos 29 d., švenčiant Vilniaus vyskupo A. P. Audzijonio 180-ąsias gimimo metines, LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis, LKMS Pasvalio Katalikės Moterys pakvietė į dvasinę kraštotytinę konferenciją, kuri buvo skirta šiai iškilmingai sukakčiai paminėti. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis, jam koncelebravo buvęs šios bažnyčios administratorius kun. Raimundas Simonavičius. Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko konferencija skirta Vilniaus vyskupui A. P. Audzijoniui. Renginyje dalyvavo vyskupo A. P. Audzijonio giminaičiai, kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė, kuri pristatė savo parengtą pranešimą „Vilniaus vyskupas Antanas Pranciškus Audzijonis“, katalikės moterys iš Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Pasvalio Politinių kalinių ir tremtinių choras (vad. Gintarė Bagdonavičiūtė), Skrebotiškio parapijos tikintieji, Telžių kaimo gyventojai, Pasvalio Krašto muziejaus darbuotojai. Po konferencijos visi vyko į Vilniaus vyskupo A. P. Audzijonio gimtinę – Telžių kaimą. Paminklo vyskupui Antanui Pranciškui Audzijoniui šventinimo ceremonija Gimtinėje 2016 m. iškilo vyskupui skirtas paminklas. Jį 2016 m. liepos 29 d. pašventino LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis ir buvęs Skrebotiškio Jėzaus širdies parapijos administratorius kun. Raimundas Simonavičius. Paminklui akmuo atvežtas iš Norelių kaimo laukų, kryžių pagamino įmonė „Žadeikių kalviai“. Paminklo plokštę pagamino Kiemelių kaimo dirbtuvių meistrai, įrašas plokštėje buvo derintas su vyskupo giminaičiu Ramučiu Audzijoniu, buvusia Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos bibliotekininke a. a. Vitalija Kazilionyte, Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Bronislava Lapinskaite, mokytoja Vlada Čirvinskiene, tetirviniete visuomenininke Genovaite Šakaliene. Paminklo plokštės įrašas skelbia: „Šioje sodyboje gimė, / gyveno Vilniaus / vyskupas, teologijos / daktaras, profesorius / Antanas Pranciškus / Audzijonis / 1836–1895“. Paminklo pastatymu rūpinosi Antano Pranciškaus giminaičiai, jiems talkininkavo geradariai, Tetirvinų bendruomenės nariai, Vaškų seniūnija, Telžių kaimo gyventojai, Pasvalio Katalikės moterys. Šiuo metu paminklo priežiūra rūpinasi telžietė Pranutė Janulevičiūtė, vyskupo giminaičiai bei Telžių kaimo gyventojai. Šaltiniai: Striškienė, Ona. Vyskupui Antanui Pranciškui Audzijoniui atminti // Darbas. – 2016, rugpj. 6, p. 5. Antanas Pranciškus Audzevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Pranciskus-Audzevicius-66740 [žiūrėta 2020 05 28]. Čirvinskienė, Vlada. Lietuvos valstybės atkūrimo 100- čiui. Vilniaus vyskupas Antanas Pranciškus Audzijonis [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.voruta.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-100-ciui-vilniaus-vyskupas-antano-pranciskaus-audzijonis/ [žiūrėta 2020 05 28]. Nuotraukos iš Vlados Čirvinskienės, Onos Striškienės, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.15623, 24.35382