Raubonių koplyčia

  • Raubonių koplyčia
Raubonių koplyčia yra Saločių sen., Raubonių k., Draugystės g. 4, apie 10 km į šiaurę nuo Pasvalio, šiauriau kelių (A10 Panevėžys–Pasvalys–Bauskė) ir (125 Biržai–Raubonys) sankryžos. Priklauso Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijai. Mintis tuščiose buvusio darželio patalpose įrengti koplyčią kilo mokytojai Birutei Simsonienei. Jai pritarė tuo metu Krinčino parapijoje dirbęs klebonas Sigitas Uždavinys. Buvo sukviestas Raubonių kaimo gyventojų susirinkimas, žmonės sveikino sumanymą kaime turėti koplyčią, nes daugeliui senyvo amžiaus žmonių sunku nuvykti į Krinčiną ar Pasvalį dalyvauti mišiose. Prie remonto darbų daug prisidėjo tuometinis Mūšos žemės ūkio bendrovės vadovas Vaclovas Goštautas, Pasvalio rajono savivaldybė, Saločių seniūnija ir rauboniečiai. Pasakoja Stasė Petronienė: „1996 m. kovo 22 d. Krinčino klebonas S. Uždavinys šį pastatą pašventino ir mes ėmėmės darbo įrengti koplyčią. Visa iniciatyva buvo klebono, o rauboniečiai geranoriškai talkindavo. Žmonės ne tik dirbo, bet ir kiek galėdami aukojo pinigų. Visų nesuminėsi, bet ypač daug prie mūrijimo darbų prisidėjo Vytautas Baltaduonis, Pranas Rinkūnas savo traktoriumi vežė žvyrą, žemę, kalkes ir kt. Nemažai padėjo Kazimieras Gumbelevičius, Petras Kazėnas ir kiti. Noriai į talkas susirinkdavo ir moksleiviai. Aš pradėjau tarnauti įrengtoje koplyčioje ir prižiūrėti šarvojimo salę. Labai padėjo Rėnė Tirylienė ir Eugenija Navikienė. Ištarnavusi 12 metų, 2008 m. pablogėjus sveikatai savo pareigas perdaviau ištikimai pagalbininkei R. Tirylienei.“ Rauboniečiai labai džiaugėsi naująja koplyčia, klebonas S. Uždavinys jai taip pat negailėjo laiko. Pamaldos vyko kiekvieną savaitgalį. Be to, būta įvairių renginių per Užgavėnes ir Šv. Velykas, vyko rudens vakaronės. Žmonės mielai rinkosi į šiuos renginius, juose dalyvavo ir tuometinės mokyklos moksleiviai, kultūros namų saviveiklininkai, nes klebonas mokėjo bendrauti, nuoširdžiai organizavo šventes. 2000 m. klebonas S. Uždavinys išvyko į kitą parapiją. Tuo metu į Krinčiną atkėlė kunigą Vilmantą Gutauską, kuris į Raubonis retai atvažiuodavo. Tačiau viskas pasikeitė, kai 2002 m. pradėjo dirbti klebonas Algimantas Petkūnas. Rauboniečiai vėl renkasi į pamaldas. 2003 m. Raubonių gyvenvietėje Advento ramybę sudrumstė nepaprastas įvykis. Koplyčioje lankėsi ir šv. Mišias už dabartinius ir jau Amžinybėn išėjusius Raubonių kaimo gyventojus aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Tądien pasitikdami garbingą svečią Advento giesmes giedojo kaimo koplyčios choristės, pritariant Krinčino vargonininkei Kristinai Narvydaitei, jaunimas tautinėmis juostomis juosė kelią į kuklią ir kiekvienam rauboniečiui brangią koplytėlę. 2006 m. Raubonių koplyčia minėjo 10 metų įkūrimo jubiliejų. Bendruomenės tarybos sprendimu Saločių seniūnijos seniūnas A. Mašalas parūpino ąžuolą, iš kurio vietinis auksarankis meistras P. Kazėnas padarė dailų kryžių. Moterys šventės dieną apjuosė kryžių ąžuolo lapų vainiku. Susirinkę prie koplyčios visi laukė atvykstant Jo Ekscelencijos Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko. Svečią pasitiko tautiniais rūbais pasipuošęs jaunimas, tuometinis bendruomenės pirmininkas P. Uzėla ir tarybos narė R. Tirylienė vyskupui įteikusi duonos kepalą. Šventė prasidėjo vyskupo aukojamomis šv. Mišiomis už Raubonių kaimą ir jo žmones, po kurių visi patraukė šventinti naujai pastatyto kryžiaus. 2017 m., prabėgus 15 metų nuo kunigavimo Krinčino parapijoje, klebonas kun. A. Petkūnas buvo paskirtas į Vaškų parapiją. Į Raubonis atvyko kitas kunigas – Saulius Keras. Kadangi, kartu su kunigu A. Petkūnu išvyko ir vargonininkas, koplyčioje trumpam buvo stojusi tyla, tačiau 2019 m. pradžioje L. Simsonas vėl subūrė koplyčios giesmių giedotojas. Dabar šv. Mišios vyksta kas antrą sekmadienį. Rauboniečiai vis dar noriai renkasi į pamaldas. Apie Raubonių koplyčios varpą (ø 25 cm) Bokštelyje kabo nedidelis varpas, apie 15 kg svorio. Jis atkeliavo iš Latvijos Subatės miestelio. Mirus vietos kunigui Vincentui Barzdai, jo palikimą giminės parsivežė į Raubonių kaimą. Tarp daiktų buvo ir varpas, kurį nutarta padovanoti koplyčiai. Šaltiniai: Pasvalio krašto bažnyčių varpai / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2019, p. 14. Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija. Panevėžio vyskupija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/krincino-sv-apastalu-petro-ir-povilo-parapija/ [žiūrėta 2020 08 19]. Raubonių bendruomenės ir kultūros namų internetinė svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://raubonys.lt/koplycia/ [žiūrėta 2020 08 19].
  • GPS koordinatės: 56.128785, 24.474401