Knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namas Pasvalyje

  • Knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namas Pasvalyje
Kazio Gumbelevičiaus (1859–1941), knygrišio, knygnešio, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbio, 1928 m. apdovanoto Lietuvos nepriklausomybės medaliu namas stovi Pasvalio mieste, Vaškų g. 8. Namas išlikęs, neapleistas, prižiūrimas, langinės padabintos liaudiškais ornamentais. Viduje tebėra knygų slaptavietės: tuštumos durų staktose, kitos mažos slėptuvėlės. Daug knygų slėpdavo ne tik gyvenamajame name, bet ir daržinėje, jaujoje spaliuose, šiauduose, sandėliuke tarp dviejų sienų. Prie namo prikalta ąžuolinė memorialinė lenta su Kazio Gumbelevičiaus bareljefu, autorius Leonas Juozonis. Knygnešio Kazio Gumbelevičiaus biografija Gimė 1859 m. spalio mėn. 18 d. Tetirvinų kaime, Vaškų apylinkėje. Mirė 1941 m. liepos mėn. 9 d. Pasvalyje. Palaidotas Pasvalio senosiose kapinėse (dab. P. Avižonio g.). Išmoko knygrišio amato. Vėliau įsigijo sklypą ir pasistatė namus Pasvalyje. Draudžiamą lietuvišką spaudą pradėjo platinti būdamas devyniolikos metų (1878 m.), paskatintas Jurgio Bielinio. Platino „Varpą“, „Lietuvos ir Žemaičių apžvalgą“, „Tėvynės sargą“, „Ūkininką“, „Kryžių“, maldaknyges, elementorius, kalendorius, paveikslėlius su lietuviškais užrašais ir t. t. Buvo Garšvių knygnešių draugijos bendradarbis – tiesioginis draugijos leidinių platintojas ir rėmėjas. Dažniausiai draudžiamą spaudą jam atgabendavo J. Bielinis ir K. Ūdra. Palaikė ryšius su knygnešiais P. Šėmbeliu, K. Cieplinsku ir kt. Iš jo spaudą gaudavo artimesnių apylinkių draudžiamos spaudos platintojai. Būdamas raišas, pats knygų iš Prūsijos negabendavo. Savo vežimu parsiveždavo iš šiluviškių K. Roseno ir J. Matuzo, iš tauragiškio J. Rimkaus, joniškiečio S. Ripskio ir kt. Parsivežtas knygas slėpdavo savo daržinėje tarp dviejų sienų bei name įrengtose slėptuvėse. Taip pat spaudą slėpdavo pas dėdę K. Gudą (Pasvalyje). Nedidelį kiekį draudžiamos spaudos, daugiausiai maldaknygių, parsigabentų platinti, laikydavo ir tarp atneštų įrišti senųjų maldaknygių. Policija įtarė ir nuolat namuose darydavo kratas. 1896 m. policija kratė jo namus ir rado lietuviškų religinių knygų bei paveikslėlių. 1896 m. lapkričio 14 d. Vilniaus gen. gub. jį nubaudė 14 dienų arešto policijos areštinėje. 1898 m. policija iš jo vėl atėmė 28 lietuviškas knygas. Vilniaus gen. gub. 1898 m. gruodžio 9 d. nubaudė 1 mėn. arešto policijos areštinėje. Bausmę atliko Panevėžyje. Yra dalyvavęs Paryžiaus meno parodoje. 1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Nuo 1929 m. lapkričio 1 d. gaudavo 30 Lt knygnešio pensiją. 2020 m. Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai lankėsi knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namuose. Knygnešio name gyvenanti giminaitė Julija Dambrauskienė padėjo išsiaiškinti vertingų eksponatų reikšmę ir prasmę. Pasvalio krašto muziejus pasipildė vertingais nuodėmių atleidimo dokumentais, religinio turinio kryželiais, paveikslais ir kt. Šaltiniai: Kaluškevičius Benjaminas, Misius Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius, 2004. Kazlauskas, Albinas. Pasvalio krašto knygnešiai // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004, Nr. 1 (16), p. 19–23. Knygnešys Kazys Gumbelevičius / parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės-Narkevičienės knygą „Šimtas knygnešių“. – Vilnius: Lietuvos knygnešio draugija, 1998. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.spaudos.lt/knygnesiai/kazys_gumbelevicius.htm [žiūrėta 2020 06 02]. Nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų, Vido Dulkės ir Aidos Leimontaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06390349886823, 24.39460963016245